De Algemene Voorwaarden van Novae Popschool

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 - Algemeen

Artikel 2 - De overeenkomst

Artikel 3 - Hoe overeenkomsten tot stand komen

Artikel 4 - Communicatie

Artikel 5 - Het abonnement

Artikel 6 - Abonnementsvormen en –duur

Artikel 7 - Aanvullende modules

Artikel 8 - Aanmelding en plaatsing

Artikel 9 - Vakanties, verzuim & restitutie

Artikel 10 - Tarieven

Artikel 11 - Betaalwijze, betaling, niet-tijdige betaling en zekerheid

Artikel 12 - Opschortingsrecht Novae Popschool

Artikel 13 - Privacy

Artikel 14 - Jouw overige verplichtingen

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Klachten
Artikel 1 - Algemeen

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die jij met de docent van Novae Popschool sluit. Met overeenkomst bedoelen we jouw lesovereenkomst voor jouw abonnement of dat van je kind. Sommige bepalingen in deze voorwaarden gelden alleen voor specifieke abonnementen of lesvormen. Daarnaast kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld voor workshops, clinics, masterclasses, evenementen etc.). Alle Novae Popschool voorwaarden kun je terugvinden op www.popschool.eu/algemene-voorwaarden.
 • 2. Alle aanbiedingen die Novae Popschool doet zijn vrijblijvend. Novae Popschool mag er dus nog op terugkomen tot het moment waarop jij de aanbieding hebt geaccepteerd. 
 • 3. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie (zoals tarieven, namen van docenten, tijden, e.d.). Novae Popschool Ede behoudt zich het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 2 - De overeenkomst

 • 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou en de docent van Novae Popschool. De docent is eigen ondernemer en franchisenemer van Novae Popschool.
 • 2. Deze overeenkomst is persoonsgebonden. Alleen jij mag van de overeenkomst gebruik maken.
 • 3. De docent van Novae Popschool mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. De docent van Novae Popschool zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, zal de docent van Novae Popschool jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijziging ingaat.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 3 - Hoe overeenkomsten tot stand komen

 • 1. Een overeenkomst komt tot stand als a) jij je inschrijft en de docent van Novae Popschool deze aanvraag schriftelijk of elektronisch bevestigt of b) met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, d.w.z. het daadwerkelijk volgen van lessen of cursussen.
 • 2. Als de docent van Novae Popschool jouw aanmelding niet accepteert dan hoeft de docent van Novae Popschool daar geen reden voor te geven.
 • 3. De docent van Novae Popschool houdt een volledig digitale administratie bij van de overeenkomst, wat er tijdens de overeenkomst gebeurt en de geldende tarieven, waarbij geldt dat schriftelijke uitingen van de docent van Novae Popschool voor mondelinge uitingen gaan.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 4 - Communicatie

 • 1. De docenten van Novae Popschool corresponderen voornamelijk via email of Whatsapp. Je docent dient daarom ten alle tijde op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief e-mailadres van (ouders- verzorgers van) de leerling/cursist en mobiele telefoonnummer. 
 • 2. Alle correspondentie (van ouders/ verzorgers) van de leerling/cursist dient gevoerd te worden met de eigen docent.
 • 3. Als jij en de docent van Novae Popschool elektronisch communiceren (bijvoorbeeld via website, e-mail, Whatsapp of sms) en er storingen of vertragingen optreden, dan is de docent van Novae Popschool daar niet verantwoordelijk voor.
 • 4. Novae Popschool verstuurt geregeld een leerlingen-nieuwsbrief. Deze bevat belangrijke mededelingen, nieuws en tips. Je kan je hier niet voor uitschrijven zolang je abonnement actief is.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 5 - Het abonnement

 • 1. Een abonnement kan op twee manieren worden aangegaan. Middels de ondertekende lesovereenkomst of middels het daadwerkelijk deelnemen aan de lessen/cursus.
 • 2. De ingangsdatum van de overeenkomst en de minimumduur van het gekozen abonnement is gelijk aan de datum van de eerste les.
 • 3.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en schriftelijk overeengekomen wordt een ALL en LITE abonnement aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde duur.
 • 4. Tijdens de minimumduur van een ALL of LITE abonnement kun je opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Na de minimumduur van een ALL of LITE abonnement kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • 5. Een FLEX MAAND abonnement is een abonnement voor onbepaalde duur. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande op de eerste van de aansluitende maand na opzegging.
 • 6. Een STRIPPENKAART is geen doorlopend abonnement, maar een serie van x-aantal individuele losse lessen, afhankelijk van het type strippenkaart je aanschaft.
 • 7. Je kunt alleen opzeggen door middel van het invullen van het opzegformulier op onze website: https://popschool.eu/opzeggen. Mondeling opzeggen is niet mogelijk.
 • 8. Het opzeggen van je abonnement is alleen mogelijk als je hebt voldaan aan al je lopende betalingsverplichtingen. De docent van Novae Popschool mag een abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.
 • 9. De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met de docent van Novae Popschool.
 • 10. Tussentijds overstappen naar een ander instrument of een uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) abonnementsvorm is alleen mogelijk na voltooiing van de minimumduur van het abonnement, met instemming van de docent van Novae Popschool. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsvorm gaat er een nieuwe minimumduur in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een verandering van abonnement is alleen mogelijk als je voldaan hebt aan al je lopende betalingsverplichtingen. De docent van Novae Popschool kan bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.
 • 11. Gedurende de gehele contractperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de docent van Novae Popschool kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in zeer uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden. De beslissing van de docent van Novae Popschool is bindend. Hierbij wordt in principe een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Vanaf de negende maand is tussentijdse opzegging wegens uitzonderlijke situaties niet meer mogelijk.
 • 12. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van de docent van Novae Popschool op jou (bijvoorbeeld wat je nog aan abonnementsgeld moet betalen) meteen opeisbaar. Als de docent van Novae Popschool een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat jij jouw abonnementsgeld niet op tijd betaalt, moet je de resterende abonnementsvergoedingen aan de docent van Novae Popschool betalen. Dit heeft geen invloed op andere rechten van de docent van Novae Popschool. Als de docent van Novae Popschool bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag de docent van Novae Popschool jou voor die schade ook aanspreken.
 • 12. De docent van Novae Popschool mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van betaling hebt aangevraagd of die aan je is verleend, als je jouw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard, als jij je verplichting(en) onder jouw overeenkomst niet nakomt of als je de overeenkomst op andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 6 - Abonnementsvormen en –duur

Novae Popschool kent verschillende abonnementsvormen.


ALL JAARABONNEMENT

In het ALL jaarabonnement heb je recht op 40 lessen bestaande uit (instrumentale/vocale) muzieklessen waarvan minimaal één praktijkles in de vorm van een uitvoering/concert. De lessen worden wekelijks gegeven, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. Geplande uitvoeringen/concerten zijn praktijklessen en maken onderdeel uit van het lesprogramma waar dezelfde verzuimregels voor gelden.


LITE JAARABONNEMENT

In het LITE abonnement heb je recht op 20 lessen per jaar waarvan minimaal één praktijkles in de vorm van een uitvoering/concert. De lessen worden om de week gegeven, met uitzondering van de vakanties, genoemd op onze website. Geplande uitvoeringen/concerten zijn praktijklessen en maken onderdeel uit van het lesprogramma waar dezelfde verzuimregels voor gelden.


FLEX MAANDELIJKS ABONNEMENT

In dit abonnement heb je wekelijks individueel les, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand, ingaande op de eerste van de aansluitende maand na opzegging. Geplande uitvoeringen/concerten zijn praktijklessen en maken onderdeel uit van het lesprogramma waar dezelfde verzuimregels voor gelden.


JAAR ABONNEMENT POPSCHOOLBAND en KIDSONLY

In dit JAAR abonnement heb je recht op 40 lessen bestaande uit bandlessen (instrumentale/vocale) muzieklessen waarvan minimaal twee als praktijklessen in de vorm van een uitvoeringen/concerten. De lessen worden wekelijks gegeven, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. Geplande uitvoeringen/concerten zijn praktijklessen en maken onderdeel uit van het lesprogramma waar dezelfde verzuimregels voor gelden.


STRIPPENKAART

Met een strippenkaart heb je recht op een x-aantal individuele losse lessen, afhankelijk van het type strippenkaart je aanschaft. De lessen dienen te worden afgenomen bij één en dezelfde docent. De afgenomen lessen dien je af te nemen binnen een vooraf vastgestelde periode. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen duurt deze periode nooit langer dan zes maanden. Lessen/strippen kunnen daarna niet meer worden gebruikt. De strippenkaart is nimmer overdraagbaar op andere personen. Voor deelname aan een praktijkles in de vorm van een uitvoering wordt een volledige les/strip gerekend.


KORTE CURSUSSEN

Voor een korte (groeps)cursus wordt de lesovereenkomst aangegaan voor de periode waarin de cursus gegeven wordt. Dit staat vermeld in de beschrijving van de cursus.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 7 - Aanvullende modules

 • 1. Aanvullende diensten worden geleverd met een eigen minimumduur. Heb je bijvoorbeeld een abonnement van 12 maanden en neem je er na zeven maanden een aanvullende module bij die acht maanden loopt, dan moet je de aanvullende module nog minimaal acht maanden afnemen ook al loopt je huidige abonnement nog vijf maanden.
 • 2. Sommige aanvullende modules zijn van kortere duur dan jouw abonnement of kun je tussentijds beëindigen. Als dit het geval is, staat dat in de beschrijving van de module, op popschool.eu of is het opgenomen in de aanvullende voorwaarden.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 8 - Aanmelding en plaatsing

 • 1. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal de docent van Novae Popschool een bevestiging van je aanmelding per email sturen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. De docent van Novae Popschool behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • 2. Na je aanmelding word je door een van de docenten van Novae Popschool benaderd (per email of telefoon) voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Indien je met de docent van Novae Popschool overeenstemming bereikt over de lesdag en lestijd, is de plaatsing daarmee een feit.
 • 3. Als er geen geschikte lesplek wordt gevonden kom je automatisch op een wachtlijst. Hiervan ontvang je per email bericht van de docent van Novae Popschool. Zodra er een lesplek gevonden/gecreëerd is zal de docent contact met je opnemen voor plaatsing.
 • 4. Mocht het niet mogelijk zijn om de lesvorm aan te bieden die in het aanmeldingsformulier wordt opgegeven heeft de docent van Novae Popschool het recht hier een alternatieve lesvorm voor aan te bieden. Hiervoor zal per email, telefonisch of mondeling met de (ouders/verzorgers van) de leerling/cursist worden overlegd. Met het daadwerkelijk volgen van de andere lesvorm ga je akkoord met deze nieuwe lesvorm en het bijbehorende tarief. 
 • 5. In het geval van uitvoeringen en optredens zullen de reguliere lessen in de betreffende weken plaatsvinden in de vorm van groeps- praktijk-, bandlessen en/of de uitvoering zelf.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 9 - Vakanties, verzuim & restitutie

 • 1. De vakantieperioden van Novae Popschool zijn zoveel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio’s van de popschool maar kunnen hiervan afwijken. De vakantiedata staan op de website van Novae Popschool.
 • 2. Indien je één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het abonnementsgeld verschuldigd. Dit geldt ook als je een FLEX abonnement of één of meerdere losse lessen hebt afgenomen.
 • 3.Ben je ziek thuis, is het mogelijk om in overleg met je docent de les online te laten plaatsvinden.
 • 4. Bij afwezigheid van de docent zal de docent of online lesgeven of zorgdragen voor een invaldocent of een vervangende lesdag (inhaalles). Bij vervangende lesdagen (inhaallessen) gelden dezelfde verzuimregels als bij normale lesdagen.
 • 5. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van een docent, is restitutie van het abonnementsgeld mogelijk. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het werkelijk aantal gemiste lessen. De losse lesprijs wordt berekend door het jaarlijkse abonnementsgeld te delen door het aantal lessen (op jaarbasis) behorende bij de afgenomen abonnementsvorm. Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk zes maanden na het cursusjaar waarover je teruggave vraagt, in behandeling genomen.
 • 6. In het geval door overheidswege opgelegde beperkingen lessen niet fysiek gegeven kunnen worden - zoals dit was met bijvoorbeeld de COVID-19 crisis - wordt dit aangemerkt als overmacht en worden de lessen online gegeven. Dit is nimmer een geldige reden om een lopend contract binnen de minimale duur op te zeggen. Bij online lessen gelden dezelfde verzuimregels als bij offline lessen.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 10 - Tarieven

 • 1. Voor de producten en diensten die jij van de docent van Novae Popschool afneemt, ben je een vergoeding verschuldigd. Je bent ook een vergoeding aan de docent van Novae Popschool verschuldigd voor producten en diensten van derden die je via Novae Popschool hebt besteld, zoals lesmaterialen of instrumenten. De verschillende tarieven vind je op popschool.eu/tarieven.
 • 2. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen, -benodigdheden, excursies en bijzondere evenementen.
 • 3. De tarieven voor de abonnementen worden maandelijks in rekening gebracht, op basis van een jaarcontract met 12 betaaltermijnen.
 • 4. De maandelijkse betaaltermijnen zijn opgebouwd uit de losse lesprijs vermenigvuldigd met het aantal lessen per jaar, gelijkmatig verdeeld over 12 maandelijkse betaaltermijnen. Ook al vinden er betalingen plaats in vakantieperiodes, je betaalt alleen voor het aantal lessen behorende bij het gevolgde abonnement.
 • 5. Het abonnementsgeld wordt berekend aan de hand van je leeftijd en de lesvorm die je volgt. In het geval dat je een andere lesvorm volgt dan dat er bij je aanmelding is opgegeven, dien je het tarief van de gevolgde lessen te betalen.
 • 6. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm in rekening worden gebracht. Omdat er wordt uitgegaan van 12 gelijke maandelijkse betaaltermijnen zal er tevens een herberekening plaatsvinden over de inmiddels gevolgde lessen.
 • 7. Bij het FLEX Abonnement worden de lesgelden op basis van vooruitbetaling in rekening gebracht en gefactureerd.
 • 8. Omdat er wordt uitgegaan van 12 gelijke maandelijkse betaaltermijnen zal er bij beëindiging van deze overeenkomst altijd een herberekening plaatsvinden zodat er alleen voor de daadwerkelijk ingeschreven lessen betaald wordt.
 • 9. Per seizoen kunnen het aantal lessen wijzigen. Dit heeft direct invloed op de hoogte van het maandtarief. Wijzigingen in het maandtarief door meer of minder lessen in het seizoen wordt niet gezien als een tariefsverhoging of verlaging.
 • 10. Bij aanschaf van een STRIPPENKAART worden de lesgelden van de volledige strippenkaart eenmalig op basis van vooruitbetaling in rekening gebracht en gefactureerd.
 • 11. Novae Popschool wijzigt de tarieven één keer per jaar aan de hand van de Consumentenprijsindex Culturele Sector van het CBS. Als Novae Popschool dit doet binnen 3 maanden nadat je met de docent van Novae Popschool jouw overeenkomst hebt gesloten, mag je de overeenkomst kosteloos beëindigen.
 • 12. Novae Popschool mag de lestarieven of een ander onderdeel van de overeenkomst op ieder moment wijzigen. Novae Popschool zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, dan zal de docent van Novae Popschool jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijzigingen ingaan.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 11 - Betaalwijze, betaling, niet-tijdige betaling en zekerheid

 • 1. Het abonnementsgeld kun je naar keuze betalen: middels een bankoverschrijving of IDEAL betaling na ontvangst van een factuur, of middels een doorlopende maandelijkse automatische incasso. 
 • 2. Bij het aangaan van een abonnement, zal de docent van Novae Popschool je maandelijks factureren. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 • 3. Betaal je middels een machtiging tot automatische incasso, dan zal de SEPA Incasso zal rond de 28ste van de maand plaats vinden. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (omdat bijv. het saldo van jouw rekening te laag is), mag de docent van Novae Popschool jou (incasso)kosten van € 9,38 per mislukte automatische incasso in rekening brengen.
 • 4. Als je niet aan een betalingsverplichting voldoet kan de docent van Novae Popschool tussentijdse of zelfs onmiddellijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen (bijvoorbeeld het vragen van een borg).
 • 5. Door het aangaan van deze overeenkomst ga je akkoord met het ontvangen van een elektronische factuur.
 • 6. Het lesgeld/abonnementsgeld moet betaald zijn binnen de termijn die op de factuur genoemd wordt en anders binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Is het geld niet binnen die termijn door de docent van Novae Popschool ontvangen, dan mag de docent van Novae Popschool rente in rekening brengen. Als de docent van Novae Popschool een incassoprocedure start omdat je niet betaalt, dan mag de docent van Novae Popschool ook daar een redelijke vergoeding voor in rekening brengen. De docent van Novae Popschool draagt in dat geval jouw (persoons)gegevens over aan een incassobureau.
 • 7. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de abonnementsgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval dat betaling via automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. 
 • 8. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor jou rekening volgens de Incassowet. Tevens zullen je lessen worden gestaakt tot dat je het verschuldigde bedrag voldaan hebt. De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • 9. Als je het niet eens bent met jouw rekening, dan moet je dat zo snel mogelijk – in ieder geval binnen twee maanden – melden aan de docent van Novae Popschool. Als je een klacht indient, moet je de openstaande rekeningen waarop je klacht geen betrekking heeft, gewoon binnen de termijn betalen. Indien de klacht is afgewezen, dient de gehele openstaande rekening worden voldaan. Als je meerdere malen zonder rechtsgrond een klacht indient, mag de docent van Novae Popschool kosten die daarvoor gemaakt worden, bij jou in rekening te brengen.
 • 10. Als de docent van Novae Popschool per ongeluk te weinig heeft gefactureerd kun je daar een extra rekening voor ontvangen. Als de docent van Novae Popschool teveel heeft gefactureerd zal dat worden verrekend of teruggestort.
 • 11. Als je de rekening van de docent van Novae Popschool niet volledig betaalt, kan de docent van Novae Popschool je persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een incassobureau.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 12 - Opschortingsrecht Novae Popschool

 • 1. De docent van Novae Popschool kan de dienstverlening onmiddellijk stoppen en je de toegang tot de lessen ontzeggen als dit mag op basis van de wet. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer: (a) jij jouw verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld als je jouw rekening gedeeltelijk niet betaalt of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt), (b) Novae Popschool fraude, wangedrag of misbruik vermoedt of (c) je niet op verzoek van Novae Popschool tussentijds de kosten betaalt of zekerheid stelt voor die kosten.
 • 2. In dat geval ben je nog steeds verplicht de verschuldigde abonnementskosten tot aan het einde van de overeenkomst te betalen.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 13 - Privacy

 • 1. Novae Popschool en de docent van Novae Popschool verwerken jouw persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat doet Novae Popschool op een wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in de meest recente versie van het Privacy Statement welke op onze website in te zien is op https://popschool.eu/privacy.
 • 2. De gegevens die wij van jou hebben, geven wij door aan anderen (derde partijen) als dat nodig is om aan jou les te kunnen geven en ook als de wet vindt dat wij dat moeten doen. Wanneer wij jouw gegevens aan iemand anders verstrekken, zorgen wij (met een verwerkersovereenkomst) er voor dat de gegevens niet zomaar overal voor worden gebruikt en dat jouw gegevens daar veilig zijn. Ook spreken wij af dat na uitschrijving jouw gegevens worden verwijderd zodra ze wettelijk niet meer nodig zijn. 
 • 3. Als je via de docent van Novae Popschool een dienst (bijvoorbeeld een softwareapplicatie) van een derde afneemt, waarvoor deze derde jouw persoonsgegevens verwerkt, dan is de docent van Novae Popschool niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van persoonsgegevens door deze derde.
 • 4. De docent van Novae Popschool en Novae Popschool gebruiken beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen/deelnemers, opgenomen tijdens lessen, workshops, cursussen, uitvoeringen en evenementen, voor artistieke en publicitaire doeleinden. Dit is een belangrijk onderdeel van onze visie op moderne muziekeducatie en wij doen dit ter ondersteuning van de uitvoering van onze missie. Onze missie en visie hebben wij uitgebreid beschreven op onze website https://www.popschool.eu/missie/ Wij doen dit volgens de AVG-grondslag gerechtvaardigd belang en wij beroepen ons hierbij op de vrijheid van meningsuiting. Wanneer jij bezwaar hebt tegen een door ons geplaatste foto van jou, dan kun je een schriftelijk verzoek om deze te verwijderen mailen aan de docent van Novae Popschool. Zie verder het Privacy Statement op www.popschool.eu/privacy

terug naar inhoudsopgaveArtikel 14 - Jouw overige verplichtingen

 • 1. Met het aangaan van deze overeenkomst verklaar je dat je tijdens de lessen, evenementen, excursies en in en om de locatie(s) van Novae Popschool onze omgangsregels in acht zal nemen. Deze omgangsregels zijn te lezen zijn op: www.popschool.eu/omgangsregels/
 • 2. Als je een waarschuwing krijgt in verband met door jou veroorzaakt(e) overlast of misbruik, dan zal je de daarbij gegeven aanwijzingen moeten opvolgen.
 • 3. Als jouw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld jouw bankrekeningnummer of e-mailadres) dan dien je dat binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Als je gaat verhuizen moet je dit minimaal 14 dagen vóór jouw verhuizing doorgeven. Het doorgeven van wijzigingen kan via telefoon of email aan je docent van Novae Popschool. Meld je niet binnen 14 dagen dat jouw gegevens zijn gewijzigd, dan zijn de gevolgen daarvan voor jouw rekening.
 • 4. Je mag de overeenkomst, de rechten en/of verplichtingen daaronder niet overdragen aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van Novae Popschool.
 • 5. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Novae Popschool.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 15 - Aansprakelijkheid

 • 1. De docent van Novae Popschool en Novae Popschool en haar medewerkers zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling/cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling/cursist. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de locaties van Novae Popschool is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling/cursist hiermee akkoord.
 • 2. De docent van Novae Popschool en Novae Popschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de docent van Novae Popschool of Novae Popschool is vastgesteld. In het geval dat wettelijke aansprakelijkheid van Novae Popschool is vastgesteld, is Novae Popschool aansprakelijk tot €1.000.000 voor alle gebeurtenissen samen. In geval van overmacht welke niet aan de docent van Novae Popschool of Novae Popschool kan worden toegerekend, is de docent van Novae Popschool of Novae Popschool niet aansprakelijk.
 • 3. Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen. Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de docent van Novae Popschool.
 • 4. De docent van Novae Popschool mag haar onderneming aan een ander overdragen. Als de docent van Novae Popschool dat doet, dan kun jij vanaf dat moment alleen die andere onderneming nog aanspreken.

terug naar inhoudsopgaveArtikel 16 - Klachten

 • 1. Als je een klacht hebt, kun je deze binnen twee maanden bij de docent van Novae Popschool melden.
 • 2. De docent van Novae Popschool doet haar best om binnen 10 werkdagen op jouw klacht te reageren. Mocht het niet lukken om binnen 10 werkdagen te reageren, dan laat de docent van Novae Popschool jou weten wanneer de docent verwacht inhoudelijk op jouw klacht te kunnen reageren.

terug naar inhoudsopgave