Onze omgangsregels

Omgangsregels

Novae Popschool staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Novae Popschool lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de popschool hun werk te kunnen uitvoeren. Novae Popschool wil een inspirerende omgeving bieden waarbinnen medewerkers en leerlingen kunnen werken en leren met inzet, plezier en resultaat.

Daarom hebben wij een aantal omgangsregels vastgesteld. Deze omgangsregels worden gezien als basis voor een motiverende en inspirerende werk- en leeromgeving. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de popschool, de medewerkers en alle studenten om hiervoor zorg te dragen.

Uitgangspunten

Novae Popschool streeft naar een sfeer die gekenmerkt wordt door:

 • wederzijds respect en persoonlijke ontwikkeling
 • openheid en vertrouwen
 • samenwerken en eigen verantwoordelijkheid neme

Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is

Soms heet het een “geintje” maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie. Het kan een ongewenste aanraking zijn, een seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent - cursist of oudere - jongere, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag zijn denkbaar.

Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor reden dan ook en vormen van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen medewerkers en cursisten. In onze werksituatie kan zich ook machtsmisbruik voordoen als gevolg van de afhankelijkheidsrelatie tussen docent en cursist of tussen volwassene en kind. Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is. Doe er wat aan! Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van gediend bent, kan het van kwaad tot erger worden.

De popschool maakt zich sterk om dergelijk ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen en zal in het geval van een klacht zich in zetten om op discrete en vertrouwelijke wijze een einde te maken aan dit ongewenste gedrag.


Doe er wat aan!

Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger worden. Novae Popschool maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te bannen en te voorkomen.


Wat te doen?

Hoe ga je om met ongewenst gedrag? Iemand er direct op aanspreken kan soms een mogelijkheid zijn, maar soms ook niet. Echter er niets van zeggen maakt het probleem alleen maar groter. In deze gevallen kan je contactpersoon uitkomst bieden. Uw klacht of verhaal wordt vertrouwelijk behandeld. Soms kan iemand er terloops op gewezen worden dat sommige uitlatingen of gedragingen niet mogen plaatsvinden. Soms is een hardere aanpak nodig. Steeds in overleg met jou bepaalt de popschool de volgende stap. Denk aan een discreet gesprek met de directeur.


De popschool kent een klachtenregeling met betrekking tot ongewenst gedrag en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie heeft als primaire taak een klacht te onderzoeken. De commissie verklaart de klacht al dan niet ontvankelijk en al dan niet gegrond. Zij rapporteert over haar onderzoek alsmede over de afhandeling van de klacht aan de directie van de popschool.

De externe vertrouwenspersoon van Novae Popschool en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Kunstconnectie, is geregeld via Kunstconnectie. Er is een landelijke meldlijn / deze is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbaar: 0800 – 0204204. De meldlijn activeert in de betreffende regio (er zijn er vier in Nederland) een professionele en getrainde vertrouwenspersoon (bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed), die direct contact opneemt met de melder en deze bijstaat. De vertrouwenspersoon| wijst de klager ook de weg naar de Klachtencommissie (indien gewenst of nodig).

Omgangsregels

De volgende omgangregels zijn opgesteld die specifiek van toepassing zijn binnen de kunsteducatieve sector. 

Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management personeel, vrijwilligers, en (ouders/ voogden/verzorgers van) leerlingen/cursisten van instellingen voor kunsteducatie.


 • Iedereen gaat respectvol met elkaar om zonder denigrerend of kwetsend te zijn; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit geldt voor alle manieren van communiceren zoals mondeling, schriftelijk, e-mail, blackboard, chatrooms, onderwijsevaluaties, contacten met secretaresses en ondersteunend personeel.
 • Iedereen komt de gemaakte afspraken na.
 • Iemand die op een of andere wijze deel uitmaakt van de popschool (als medewerker, cursist, ouder vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het ‘voor wat hoort wat principe’.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen medewerkers/docenten enerzijds en minderjarige leerlingen/cursisten, zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Een medewerker/docent, leerling/cursist discrimineert een ander niet. Dat betekent dat hij of zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of de fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden.
 • Een medewerker/docent, leerling/cursist gaat uit van de goede bedoelingen van elkaar en baseren zich niet op algemene (voor)oordelen.
 • Medewerkers/docenten en leerlingen/cursisten raken elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen als houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen enz., worden voorafgegaan door het aankondigen van de aanraking en gaan vergezeld van uitleg over het ‘waarom van de aanraking’.
 • Een medewerker/docent, leerling/cursist treedt niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel is, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van de kunsteducatie.
 • Medewerkers/docenten en leerlingen/cursisten hebben respect voor elkaars eigendommen en dragen zorg voor de ruimtes, instrumenten, apparatuur en materialen die gebruikt worden.
 • Medewerker/docent, leerling/cursist zullen gereserveerd en met respect omgaan met elkaar in de lessituatie, alsmede tijdens reizen en optredens in de kleedkamers, de doucheruimten en slaapgelegenheiden.
 • Een medewerker/docent, leerling/cursist houdt zich aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze tevens door anderen worden nageleefd; ook door hen die leerlingen/ cursisten begeleiden bij optredens, theater/ concertbezoek enz. buiten de instelling voor kunsteducatie.

Dit alles komt in essentie op hetzelfde neer: behandel elkaar met respect.

Novae Popschool vertrouwt erop dat leerlingen en medewerkers hiernaar zullen handelen.