Onze disclaimer

Disclaimer

Wij hebben deze website met veel zorg en aandacht samengesteld. Door het bezoeken en gebruiken van deze website en al het materiaal en informatie op deze website, verklaar je kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. 


Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op basis van de informatie op onze website. Je kan aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen. Deze website heeft als doel je informatie te geven en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Novae Popschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Intellectuele eigendom

Onze website bevat teksten, foto’s, video’s, audio, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s en meer. De volledige inhoud van onze website is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.


Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op onze website mag uitsluitend door jou zelf worden gebruikt. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Jij bent, conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Verwijzingen en links naar websites die niet door Novae Popschool worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Novae Popschool uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op onze website met uiterste zorg is samengesteld en Novae Popschool deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om onze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Hoewel Novae Popschool alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Novae Popschool niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Nadrukkelijk wijzen wij jou erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die Novae Popschool plaatst op andere online kanalen zoals het online leden gedeelte, Facebook, Instagram en YouTube. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.