Waarom doen we wat we doen?

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?


"De popschool helpt muzikanten hun muzikale eigenheid te ontplooien zodat ze meer succes en vervulling in het leven krijgen. Onze missie is om bij te dragen aan een socialere samenleving door de kracht van vernieuwend muziekonderwijs."
MUZIEKLES VERRIJKT JE LEVEN

Wij hebben ervaren dat vernieuwend en inspirerend muziekonderwijs die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, de kracht heeft om mensen socialer met elkaar te laten leven, spelen en werken.

Alle competenties die nodig zijn voor het leren spelen van een muziekinstrument; voor het kunnen samen spelen in een band, orkest, koor of ensemble; voor het kunnen optreden op een podium voor een publiek; voor het creëren van je eigen muziek en voor het leren luisteren naar muziek zijn basiscompetenties voor het normale leven.

We zien dat muziekleerlingen meer succes en vervulling in hun leven krijgen als deze competenties worden gestimuleerd en versterkt. Hierdoor draagt de popschool bij aan een socialere samenleving door de kracht van vernieuwend onderwijs.

BEZUINIGING OP MUZIEKONDERWIJS

Uitgebreid marktonderzoek naar het huidige klimaat van ‘muziekbeoefening’ in Nederland laat zien dat de muziekcultuur erg onder druk staat en steeds verder onder druk zal komen te staan. De overheid bezuinigt steeds meer op cultuur en daardoor gaan veel reguliere muziekscholen over de kop. Op basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgt het muziekonderwijs steeds minder prioriteit, of is zelfs helemaal verdwenen uit het lesaanbod. Dit zorgt samen met de huidige maatschappelijke trends (individualisering/a-socialisering/verhuftering) voor een neergaande spiraal. Dit zal in de (nabije) toekomst grote sociale gevolgen hebben.

MUZIEK ALS BASIS VOOR JE LEVEN

Vele wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden. Door zelf muziek te maken worden er neurologische verbindingen gelegd waardoor ratio & logica en intuïtie & emotie meer verweven zijn met elkaar.

Door het leren bespelen van een muziekinstrument wordt het intelligentiequotiënt verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld en een hoger acceptatieniveau en respect voor anderen.

Muziek maken en beluisteren behoort tot de basis van de algemene ontwikkeling van de mens en zou daarom ook aan de basis moeten staan van elk opleidings- en opvoedingstraject. Ouders hebben de morele plicht hun kinderen een muziekinstrument te leren bespelen en muziek te laten maken.

Novae Popschool wil hieraan bijdragen met modern en vernieuwend muziekonderwijs. 

DEZE MISSIE WILLEN WE GESTALTE GEVEN MET ONZE VISIE

Novae Popschool wil bijdragen aan een sociale revolutie via een netwerk van muziekscholen en muziekdocenten met vernieuwend en modern muziekonderwijs. Daarnaast wil Novae Popschool de spil zijn in regionale en landelijke samenwerkingsnetwerken van scholen, opleidingen, instellingen en culturele organisaties die gezamenlijk zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en volwassenen in aanraking laten komen met muziek, kunst & cultuur en ze stimuleren en te motiveren om zelf te gaan musiceren. Om zo de Nederlandse muziekcultuur weer op te laten bloeien, maar nog meer om Nederland socialer te maken.

Gratis een vrijblijvende proefles?